Видео презентацијата содржи правило за заокружување на децимални броеви и многу примери со задачи со децимални броеви за нивно заокружување.

Покрај заокружувањето на одредена децимала, видеото содржи и примери за соодветно приближување на најблиска единица или стотка! Примерите се поделени во три групи:

Задачи за заокружување на децимални броеви

  • Презентирање на правилото за заокружување
  • Решавање на задачи со помош и насочување
  • Примери за самостојно утврдување на решенијата и нивна проверка
Zaokruzhuvanje na decimalni broevi

Приближувањата во сите примери се со следење на вредност на цифра со ориентирање според прва, втора, трета или четврта децимала. Убаво би било секој да направи соодветна споредба според месна вредност во форма на десетинка, стотинка, илјадинка, итн.



Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,