Booking.com

Метод за одредување на непознат агол во триаголник имајќи на ум дека збирот на аглите во триаголникот мора да изнесува 180 степени. Во ова видео имате пресметки на повеќе примери задачи кога два од трите агли на триаголникот се веќе познати, а вие треба да ја одредите вредноста на непознатиот агол.

Nepoznat agol vo triagolnik so dva dadeni agli

Логично, од 180 степени треба да го одземеме збирот на познатите агли за да го одредиме непознатиот! Правилото за збир на агли во триаголник индиректно покажува дека во еден триаголник има еден прав или пак еден тап агол!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

Booking.com
 

Tags: , , , , ,