Посложена варијанта на задачи за пресметување на агли во триаголник користејќи го правилото за збир на агли во триаголник од 180 степени. Задачите во ова видео се од два вида:

а) Три непознати агли кои содржат иста непозната во себе

б) Правоаголен триаголник, еден познат агол од 90 степени и два непознати кои содржа иста непозната во себе

Поедноставна варијанта од овие задачи може да видите тука!

Збирот од сите три агли се изедначува со 180 степени. Добиваме равенство кое содржи една иста непозната x, која треба да ја пресметаме. Откако ја одредиме вредноста на непознатата се враќаме поединечно во секој агол за да ѓи откриеме сите агли во триаголникот.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , ,