Во ова видео ќе видите повеке податоци за тоа како:

а) Именуваме многуаголници

б) Пресметуваме внатрешни агли кај многуаголници

в) Пресметуваме надворешни агли кај многуаголници

За одредување на збирот на внатрешните агли се користи метод со делење на многуаголникот на триаголници со цртање на дијагонали. Логично збирот на аглите во триаголникот е 180 степени, па бројот на добиени триаголници го множиме со 180 за да го добиеме вкупниот износ за збир на сите внатрешни агли во многуаголникот!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,