Видео материјалот содржи:

  • Разгледување на дадени податоци
  • Групирање на податоците во различни групи според нивната големина
  • Пренесување на податоците во табела на фреквенција
  • Престставување на податоците во форма на столбест дијаграм
Stolbest dijagram na frekvencija za grupirani podatoci
  • Споредување на столбест дијаграм за секој податок поединечно и столбест дијаграм по групи


Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , ,