На оваа страница може да прочитате информации и примери за признак за деливост со 9, како и примери кои покажуваат како овој признак се користи. Признак за деливост со 9 е кратко правило кое го користиме за да испитаме дали еден број е делив со бројот 9 или не (дали при делење добиваме резултат кој е цел број или пак добиваме остаток, односно децимален број)!

Признак со 9

Признакот за деливост со 9 гласи:

Број е делив со 9, ако и само ако, збирот на неговите цифри е делив со бројот 9!

Деливост со 9

Правилото јасно покажува дека за да испитме дали еден број е делив со бројот 9 или не, доволно е да го пресметаме збирот на неговите цифри и да провериме дали тој збир е деливо со 9 или не. Притоа, ако абирот е дели со со 9 извлекуваме заклучок дека и самиот број е делив со 9, додека ако збирот не е делив со 9, тогаш и самиот број не е делив со 9.

Решени примери со признак за деливост со 9

Погледнете ги решените примери долу!

Пример 1: Одреди (со помош на признакот за деливост со бројот 9) дали бројот 972 е делив со бројот 9!

Прво пресметуваме колкав е збирот од цифрите на бројот 972!

9 + 7 + 2 = 18

Збирот на цифрите, бројот 18 е делив со 9, па извлекуваме дека бројот 972 мора да е делив со бројот 9! Ако направиме проверка, добиваме дека:

972 : 9 = 108

со што директно потврдуваме дека бројот 972 навистина е делив со бројот 9!

Пример 2: Одреди дали бројот 528 е делив со бројот 9!

Прво пресметуваме колкав е збирот од цифрите на бројот 528!

5 + 2 + 8 = 15

Збирот на цифрите, бројот 15 не е делив со 9, па извлекуваме дека бројот 528 не е делив со бројот 9! Ако направиме проверка, добиваме дека:

528 : 9 = 58,(6)

со што директно потврдуваме дека бројот 528 навистина не е делив со бројот 9!

Видео примери

Видеото подолу содржи повеќе примери со решени задачи (испитување за конкретни броеви) со употреба на признак за деливост со 9!

Priznak za delivost so 9


Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com профилите на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: ,