Овде може да видите примери за признаци за деливост со 2,3 или 6! За секој признак имате посочено како може да го употребувате во конкретен решен пример.

Признак за деливост со 2

Признакот за деливост со 2 гласи:

Секој парен цел број е делив со 2 (број кој завршува на една од цифрите 0, 2, 4, 6 или 8). Даден број не е делив со 2 ако е непарен (број кој завршува на една од цифрите (1, 3, 5, 7 или 9).

Признак за деливост со 2

Пример 1: Кој од броевите 17, 22, 84, е делив со 2?

Бројот 17 е непарен па затоа не е делив со бројот 2. Броевите 22 и 84 се парни па затоа се деливи со 2.

Признакот за деливост со 2 е наједноставниот од сите признаци за деливост воопшто!

Признак за деливост со 3

Признакот за деливост со 3 гласи:

Еден број е делив со 3, ако збирот на неговите цифри е делив со 3!

За да одредиме дали даден број е делив со бројот 3 треба да го одредиме збирот на неговите цифри. Доколку овој збир е делив со 3, тогаш тој број е делив со 3. Доколку збирот не е делив со 3 тогаш и бројот не е делив со бројот 3.

Признак за деливост со 3

Пример 2: Користејќи го признакот за деливост со 3 одреди дали бројот 1854 е делив со бројот 3!

Прво го пресметуваме збирот на цифрите на бројот 1854!

1 + 8 + 5 + 4 = 18

Збирот на цифрите на бројот 1854 изнесува 18! Збирот на цифрите е делив со 3, па затоа извлекуваме заклучок дека бројот 1854 е делив со 3. Ако се обидеме тоа да го докажеме ќе добиеме дека важи:

1854 : 3 = 618

што потврдува дека навистина бројот 1854 е делив со бројот 3.

Пример 3: Користејќи го признакот за деливост со 3 одреди дали бројот 7631 е делив со бројот 3!

Прво го пресметуваме збирот на цифрите на бројот 7631!

7 + 6 + 3 + 1 = 17

Збирот на цифрите на бројот 7631 изнесува 17! Збирот на цифрите не е делив со 3, па затоа извлекуваме заклучок дека бројот 7631 не е делив со 3.

Признак за деливост со 6

Признакот за деливост со 6 гласи:

Даден број е делив со бројот 6, ако тој број е делив и со бројот 2 и со бројот 6!

За да одредиме дали даден број е делив со бројот 6 треба посебно да одредиме дали тој број е делив со 2 и дали е делив со бројот 3. Ако дадениот број е делив и со двата броеви (делив и со 2 и со 3), тогаш извлекуваме заклучок дека тој број сигурно е делив и со 6. Доколку даден број не делив со еден од броевите 2 или 3, или пак не е делив ниту со 2, ниту со 3, тогаш тој број сигурно не е делив со бројот 6.

Priznak za delivost so 6

Пример 4: Користејќи го признакот за деливост со 6 одреди дали бројот 9822 е делив со бројот 6!

Прв дел: Прво размислуваме дали бројот 9822 е делив со бројот 2.

Бројот 9822 е делив со бројот 2, затоа што бројот 9822 е парен број!

Продолжуваме со испитување на деливоста со 3!

Втор дел: Испитуваме дали бројот 9822 е делив со бројот 3.

Прво го одредуваме збирот на цифрите на бројот 9822!

9 + 8 + 2 + 2 = 21

Збирот на цифрите на бројот 9822 изнесува 21. Бројот 21 е делив со 3, па затоа извлекуваме заклучок дека бројот 9822 сигурно е делив со 3.

Заклучок за деливост со 6! Бројот 9822 е делив со 2 (прв дел) и 3 (втор дел), па затоа што е делив и со 2 и со 3, бројот 9822 сигурно е делив и со бројот 6!

Ако провериме со делење добиваме дека:

9822 : 6 = 1637

што потврдува дека бројот 9822 навистина е делив со бројот 6.

Примери со броеви кои не се деливи со бројот 6

Пример 5: Одреди дали бројот 7941 е делив со бројот 6!

Бројот 7941 е непарен, поради што не е делив со 2. Штом деливоста со бројот 2 не е задоволена, тогаш бројот 7941 сигурно не е делив со бројот 6. Во оваа ситуација нема потреба да продолжуваме со испитување на деливоста со 3.

Пример 6: Одреди дали бројот 812 е деливо со бројот 6!

Прв дел: Прво размислуваме дали бројот 812 е делив со бројот 2.

Бројот 812 е делив со бројот 2, затоа што бројот 812 е парен број!

Продолжуваме со испитување на деливоста со 3!

Втор дел: Испитуваме дали бројот 812 е делив со бројот 3.

Прво го одредуваме збирот на цифрите на бројот 812!

8 + 1 + 2 = 11

Збирот на цифрите на бројот 812 изнесува 11. Бројот 11 не е делив со 3, па затоа извлекуваме заклучок дека бројот 9822 сигурно не е делив со 3. На крај следува заклучокот дека бројот 812 не е делив со бројот 6 затоа што не е делив со 3, исако претходно утврдивме дека е делив со бројот 2!

Како што може да се заклучи, овие признаци за деливост со 2, 3 или 6 се поврзани еден со друг!Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com профилите на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,