Видео презентацијата за полна квадратна равенка со една непозната содржи:

  • Дефинирање на квадратна равенка и полна квадратна равенка.
  • Трансформирање во општ вид.
  • Одредување на коефициенти a, b и c.
  • Одредување решенија (корени) во повеќе различни примери со помош на формула.
  • Сумирање на резултати и воочување на разликата во природата на решенијата при различна дискриминанта.
  • Повеќе едноставни примери за вежбање.

Квадратна равенка во полна форма

Polna kvadratna ravenka so edna nepoznata

Оваа видео презентација содржи единствено задачи со полна квадратна равенка со една непозната кои се решени со помош на формула. Овој тип на равенки може да се решат со различни методи кои не се презентирани во ова видео.Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , , , , ,